ظرفیت های بالای اقتصادی شانگ های در اختیار ایران

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، خبرگزاری خبرنگاران-رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس: عضویت در سازمان همکاری شانگ های کارت های مؤثری را برای بازی در حوزه اقتصاد در اختیار ایران قرار خواهد داد.

ظرفیت های بالای اقتصادی شانگ های در اختیار ایران

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه و به نقل از خانه ملت، آقای مهدی عسگری درباره ظرفیت بالای مالی سازمان همکاری شانگ های برای ایران، گفت: عضویـت کشـور ها در سـازمان همـکاری شـانگ های موجـب یکپارچگـی و هم افزایی در تصمیـم گیـری های اقتصـادی میان اعضا و تاثیرگذاری بیشـتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی می شود. این سـازمان باتوجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سـه کشـور گروه بریکس، حجم اقتصـادی 23 هزار میلیـارد دلاری، از ظرفیـت بالایی بـرای انجام مبادلات اقتصـادی برخوردار اسـت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اهمیت بالای این عضویت برای ایران افزود: عضویت دائم ایران در شانگ های از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ ایران از سال 2005 میلادی به نام عضو ناظر این سازمان به تعداد می رفت و اکنون با پیوستن آن به نام یک عضو دائم می توان امیدوار بود که سطح تعامل و تجارت خارجی ایران با اعضای شانگ های افزایش یابد.

شانگ های ما را در راستا تحریم ناپذیری مقاوم تر خواهد کرد

عسگری عضویت دائم ایران در سازمان شانگ های را مساوی با باز تر شدن دست ایران در زمینه مقابله با تحریم ها دانست و گفت: با استفاده درست از ظرفیت های گوناگون کشور های عضو این سازمان می توانیم در مقابل محدودیت هایی که اروپایی ها و آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال کرده اند، با قدرت بیشتری ایستادگی کنیم، هر چند نباید فراموش کرد که تعاملات گسترده ایران در سطوح مختلف سیاسی با کشور های جهان، باید به نام یک راه چاره استراتژیک از سوی ایران در عرصه بین الملل در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: عضویت ایران در پیمان شانگهای، کارت های قدرتمندتری برای بازی در حوزه های مختلف در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتوانیم نقش موثرتری در پیمـان هـای اقتصـادی آسـیایی، اقیانوسـیه و پاسـفیک ایفا کنیم. در واقع عضویت ایـران در پیمان شـانگ های ایجاد یک نقش جدیـد بـرای ما در عرصـه بیـن المللـی اسـت که در پی آن می توانیم بسـیاری از اسـتاندارد های سـابق خـود را بهبود ببخشیم و بـا ارتقا فاکتورهـای سیاسـت بیـن المللی خـود، در پی بـازی در زمین هـای تحریم ناپذیرتر باشیم.

همکاری های بانکی، امنیتی و سطح بازرگانی ایران افزایش می یابد

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ظرفیت های شانگ های را محدود به بهبود و افزایش تعاملات مالی ایران در منطقه و جهان دانست و ادامه داد: سـازمان همکاری شـانگ های سـازمانی میان دولتی است که برای همکاری های چندجانبه امنیتی، مالی و فرهنگی تشکیل شـده اسـت. این سـازمان در سـال 2001 توسـط کشور های چین، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکسـتان و ازبکستان با هدف برقـرار کـردن موازنـه در برابـر نفـوذ آمریـکا و ناتـو در منطقـه، پایـه گـذاری شـد و در سـال 2015 با عضویت کشـور هند و پاکسـتان موافقـت شـد.

توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی از مهم ترین دستاورد های مالی سازمان شانگ های است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با شورای مشترک بانکی سازمان شانگ های چنین گفت: یکی از مهمترین دسـتاورد های مالی سـازمان شـانگ های توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی است. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی، تسهیل نظام تامین مالی پروژه های مشترک سازمان است که اینکار آسیب پذیری تامین مالی تعاملات اعضای این سازمان را به حداقل می رساند.

با توجه به حضور ایران، امکان تشکیل باشگاه انرژی در این سازمان افزایش یافته است

عسگری با اشاره به ظرفیت متقابل اعضای شانگ های و ایران در زمینه انرژی گفت: روسـیه در سـال 2007 پیشـنهاد تشـکیل یـک باشـگاه انـرژی را مطـرح کرد که مبادلات انـرژی را در میان اعضا تقویـت کند. هرچند این تشکیلات هنوز در ابتدای راه اسـت؛ اما حالا باتوجه به حضور ایران و روسـیه - با بیشـترین ذخایر انرژی فسـیلی- و دو بازار مصرف بزرگ چین و هند، میل اعضا برای تشـکیل یک باشـگاه انرژی و تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی بسـیار بالا اسـت. پـروژه هـای مشـترک سـازمان در زمینـه انـرژی دارای اولویـت بالا هسـتند. ایـن پروژه ها شـامل کشـف، اسـتخراج و بهره بـرداری از حوزه های نفت، گاز و اسـتفاده مشـترک اعضا از منابع آب شـیرین است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر استفاده صحیح از فرصت های تجاری تمام کشور های عضو سازمان شانگهای، در خصوص سایر فرصت های مالی ایران از حضور در سازمان شانگ های گفت: حفـظ و گسـترش بازارهـای صادراتـی نفـت ایـران، تحکیم جایگاه ایران در پروژه یک کمربند- یک جاده، کاهش فشار تحریمی آمریکا، حضـور در زنجیـره ارزش افـزوده کشـور های عضـو بـا اسـتفاده از پتانسـیل انـرژی، نیـروی انسـانی، بـازار مصـرف، فرصـت هـای صادراتـی بـه غـرب و جنـوب آسـیا و اروپـا، زمینه سازی برای جذب سرمایه خارجی و استفاده از زیرساخت های حمل ونقل منطقه برای افزایش قدرت رقابت در صادرات کالا سرفصل ها و ظرفیت های مهم دیگری است که امروز در اختیار داریم و باید از آن ها به درستی استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری آریا

به "ظرفیت های بالای اقتصادی شانگ های در اختیار ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظرفیت های بالای اقتصادی شانگ های در اختیار ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید